Một số câu lệnh thường dùng trong Docker

Docker là gì? Tìm hiểu các thông tin cơ bản về Docker - Phần mềm ảo hóa cấp hệ điều hành

Một số câu lệnh thường dùng trong Docker.

Xóa tất cả các IMAGES; NETWORK; VOLUME; CONTAINER không sử dụng

docker system prune

Lệnh trên là lệnh duy nhất trong Docker có nhiệm vụ dọn dẹp mọi tài nguyên như: Network; Volume; Container; images không sử dụng.

Thêm -a vào để thực hiện việc xóa toàn bộ images không sử dụng và toàn bộ cái container đã dừng.

docker system prune -a

XÓA DOCKER IMAGES:

Liệt kê các images:

docker images -a

Xóa các images:

docker rmi [image] [image]

XÓA IMAGES DỰA THEO PATTERN:

Liệt kê các images:

docker images -a| grep "pattern"

Xóa IMAGE:

docker images -a | grep "pattern" | awk 'p{print $3'} | xargs docker rmi

XÓA TOÀN BỘ CÁC IMAGES:

Liệt kê các images:

docker images -a

Xóa tất cả các images:

docker rmi $(docker images -a -q)

XÓA CÁC CONTAINER

Liệt kê danh sách container: docker ps -a

Xóa container:

 • 1 container: docker rm ID_or_Name_ID_of_Name
 • Nhiều container đã thoát:
  • Xem danh sách:
   docker ps -a -f status=exited
  • Xóa container:
   docker rm $(docker ps -a -f status=exited -q)

XÓA CONTAINER DỰA THEO PATTERN

Liệt kê tất cả container:

docker ps -a | grep "pattern"

Xóa các container:

docker ps -a | grep"pattern" | awk '{print $1}" | xargs docker rm

Dừng và xóa tất cả các Container:

docker ps -a
docker stop $(docker ps -a -q)
docker rm $(docker ps -a -q)

GỠ BỎ CÀI ĐẶT DOCKER TRÊN UBUNTU

sudo apt-get purge docker-engine
sudo apt-get autoremove --purge docker-engine
rm -rf /var/lib/docker
sudo find / -name '*docker*'
Bước 1
dpkg -l | grep -i docker
Bước 2:
sudo apt-get purge -y docker-engine docker docker.io docker-ce 
sudo apt-get autoremove -y --purge docker-engine docker docker.io docker-ce 

sudo rm -rf /var/lib/docker /etc/docker
sudo rm /etc/apparmor.d/docker
sudo groupdel docker
sudo rm -rf /var/run/docker.sock

sudo find / -name "*docker*" -exec `rm -rf` {} +
Mục nhập này đã được đăng trong Docker. Đánh dấu trang permalink.

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CORONA MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *