Một số câu lệnh thường dùng trong Docker

Docker là gì? Tìm hiểu các thông tin cơ bản về Docker - Phần mềm ảo hóa cấp hệ điều hành

Một số câu lệnh thường dùng trong Docker.

Xóa tất cả các IMAGES; NETWORK; VOLUME; CONTAINER không sử dụng

docker system prune

Lệnh trên là lệnh duy nhất trong Docker có nhiệm vụ dọn dẹp mọi tài nguyên như: Network; Volume; Container; images không sử dụng.

Thêm -a vào để thực hiện việc xóa toàn bộ images không sử dụng và toàn bộ cái container đã dừng.

docker system prune -a

XÓA DOCKER IMAGES:

Liệt kê các images:

docker images -a

Xóa các images:

docker rmi [image] [image]

XÓA IMAGES DỰA THEO PATTERN:

Liệt kê các images:

docker images -a| grep "pattern"

Xóa IMAGE:

docker images -a | grep "pattern" | awk 'p{print $3'} | xargs docker rmi

XÓA TOÀN BỘ CÁC IMAGES:

Liệt kê các images:

docker images -a

Xóa tất cả các images:

docker rmi $(docker images -a -q)

XÓA CÁC CONTAINER

Liệt kê danh sách container: docker ps -a

Xóa container:

 • 1 container: docker rm ID_or_Name_ID_of_Name
 • Nhiều container đã thoát:
  • Xem danh sách:
   docker ps -a -f status=exited
  • Xóa container:
   docker rm $(docker ps -a -f status=exited -q)

XÓA CONTAINER DỰA THEO PATTERN

Liệt kê tất cả container:

docker ps -a | grep "pattern"

Xóa các container:

docker ps -a | grep"pattern" | awk '{print $1}" | xargs docker rm

Dừng và xóa tất cả các Container:

docker ps -a docker stop $(docker ps -a -q) docker rm $(docker ps -a -q)

GỠ BỎ CÀI ĐẶT DOCKER TRÊN UBUNTU

sudo apt-get purge docker-engine sudo apt-get autoremove --purge docker-engine rm -rf /var/lib/docker sudo find / -name '*docker*' Bước 1 dpkg -l | grep -i docker Bước 2: sudo apt-get purge -y docker-engine docker docker.io docker-ce sudo apt-get autoremove -y --purge docker-engine docker docker.io docker-ce sudo rm -rf /var/lib/docker /etc/docker sudo rm /etc/apparmor.d/docker sudo groupdel docker sudo rm -rf /var/run/docker.sock sudo find / -name "*docker*" -exec `rm -rf` {} +

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CORONA MỚI NHẤT