Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https

Sau khi cài đặt SSL lên server, để mặc định chọn sử dụng https khi truy cập vào địa chỉ website bạn cần cấu hình để http chuyển hướng thành https. Để đảm bảo giá trị SEO của trang http được chuyển hoàn toàn sang https bạn chọn chuyển hướng 301. Dưới đây là hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https.

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https trên IIS

Để cấu hình chuyển hướng 301 từ http sang https trên IIS bạn cần chuẩn bị:

 • Server cài đặt hệ điều hành Windows Server cài đặt sẵn IIS Webserver.
 • Chứng chỉ SSL đã được kích hoạt thành công cho website và cài đặt trên IIS.
 • Server có cài đặt module URL Rewrite

Nếu chưa cài đặt Module URL Rewrite bạn có thể tải về và cài đặt theo địa chỉ tải sau đây: https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite

Cấu hình chuyển hướng 301 từ http sang https trên IIS:

Cấu hình chuyển hướng 301 từ http sang https trên IIS bạn làm như dưới đây:

Mở Internet Infomation Services (IIS) Manager (Sau đây gọi là IIS Manager). Chọn SITE cần cấu hình chuyển hướng và nhấn double chuột vào biểu tượng module URL Rewrite.

Cấu hình chuyển hường từ http sang https
Cấu hình chuyển hướng từ http sang https vào Site chọn URL Rewrite

Cửa sổ Module URL Rewrite hiện ra, ở cột bên phải vị trí trình đơn Actions, bạn nhấn chọn Add Rule(s)…

Cấu hình chuyển hường từ http sang https
Cấu hình chuyển hướng từ http sang https: Chọn Add rule(s)… > Blank rule và nhấn OK

Trong cửa số Add Rule(s) mới mở, tại mục “Inbound rules” bạn chọn Blank Rule và nhấn OK.

Sau khi chọn Blank Rule, cửa sổ Edit Inbound Rule được mở lên. Bạn nhập thông tin như sau:

 • Name: Gõ tên Inbound Rule (bạn tùy ý đặt, đặt sao dễ nhớ, dễ phân biệt,…)
 • Requested URL: Chọn Matches the Pattern
 • Using: Chọn Regular Expressions
 • Pattern: Nhập (.*)
Cấu hình chuyển hường từ http sang https
Cấu hình chuyển hướng từ http sang https: Điền thông số cho 1 Rule Redirect

Kéo xuống mục Conditions. Bạn chọn Mathch All bên dưới Logical Grouping rồi nhấn chọn Add.

Cửa sổ Add Conditions hiện ra, bạn điền theo nội dung sau:

 • Condition Input: Bạn nhập {HTTPS}
 • Check if input string: Chọn Matches the Pattern
 • Pattern: nhập ^OFF$

Sau đó nhấn OK.
Kéo xuống mục Action kế tiếp bên dưới bạn điền thông tin như sau:

 • Action types: bạn chọn Redirect
 • Redirect URL: bạn nhập https://{HTTP_HOST}/{R:1}
 • Tick vào tùy chọn Append query string.
 • Redirect type: bạn chọn Permanent (301). Bạn cũng có thể chọn các tùy chọn khác như (302) để chuyển hướng mà không chuyển giá trị SEO của domain,…
Cấu hình chuyển hướng từ http sang https
Cấu hình chuyển hướng từ http sang https: Chọn Redirect 301 và nhấn Apply.

Điền xong, bạn nhấn chọn Apply ở trình đơn Action bên phải để lưu và thực  hiện các nội dung đã nhập ở trên.

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https trên Nginx

Sửa File Vitualhost:

Để sửa file Vitualhost bạn có thể sử dụng vi; nano trên Terminal hoặc SSH và edit file theo đường dẫn bên dưới.

Đối với những hệ thống sử dụng Nginx phiên bản từ 1.17 trở lên:

Sửa file: /etc/nginx/conf.d/<tên_miền>.conf

Đối với những hệ thống sử dụng Nginx phiên bản thấp hơn 1.17:

CentOS: /etc/nginx/conf.d/<tên_miền>.conf

Ubuntu: /etc/nginx/sites-enabled/<tên_miền>.conf

Thêm vào:

server {

listen 443 ssl;

server_name <domain>;

root <đường dẫn tới thư mục web>

index index.html index.htm index.php

ssl_certificate <đường dẫn chứa file cert>/<file_cert>;

ssl_certificate_key <đường dẫn chứa file public key>/<file_public_key>;

}

Cấu hình rewrite 301 chuyển hướng http đến https

server {

listen 80;

return 301 https://<domain>$request_uri;

}

Sau khi thêm xong, bạn tiến hành restart lại nginx:

Thực hiện lệnh sau trên Terminal:

sudo service nginx restart

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https trên Apache

z

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CORONA MỚI NHẤT