Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent lên máy cài đặt Windows, Ubuntu, CentOS

Giải pháp giám sát dịch vụ hệ thống mạng phân tán Rabbix

Cài đặt Zabbix Agent lên máy cài đặt Windows, Ubuntu, CentOS để giám sát tài nguyên, tác vụ,…

CÀI ĐẶT ZABBIX AGENT LÊN WINDOWS

Để cài đặt Zabbix Agent lên Windows bạn cần chuẩn bị:

 • Zabbix Agent: Tải từ trang chủ hoặc bạn có thể tải tại đây <<
 • Một máy tính cài hệ điều hành Windows
 • Tài khoản Windows với quyền Administrator.

Bạn tải Zabbix Agent về máy, giải nén ra thư mục Zabbix (Giả sử đặt tại: D:\Zabbix)

Mở firewall và mở các Port: 161/UDP và 10050/TCP

Sửa file zabbix_agentd.conf trong thư mục Zabbix:

 • LogFile=<Đường dẫn logfile Zabbix> (Ví dụ: D:\Zabbix\zabbix_agentd.log)
 • Server=<IP Server cài đặt Zabbix Server>
 • Server Active=<IP Server cài đặt Zabbix Server>
 • Hostname=<Tên máy tính>
 • Sửa đường dẫn các file về đường dẫn theo thư mục Zabbix mới giải nén.

Mở Command Line, sử dụng lệnh cd để vào thư mục Zabbix chứa file zabbix_agentd.exe.

Ví dụ:

cd D:\zabbix

Gõ lệnh cài đặt Zabbix:

zabbix_agentd.exe -c D:\zabbix\zabbix_agentd.conf --install

Sau khi cài xong, khởi động Zabbix bằng lệnh sau:

zabbix_agend.exe --start

Kiểm tra trạng thái hoạt động của Zabbix Agent bằng lệnh:

zabbix_agentd.exe --status

Cấu hình SNMP:

Nếu chưa cài, tiến hành cài đặt SNMP Service cho Windows.

Mở Services, tìm tới SNMP Service. Mở SNMP Service, chọn tab Security và nhập chuỗi SNMP trong phần Send authentication trap. Nhập IP Zabbix Server trong mục Accept SNMP packets from these hosts.

CÀI ĐẶT ZABBIX AGENT LÊN UBUNTU

Câu lệnh cài đặt Zabbix Agent lên Ubuntu:

apt-get install zabbix-agent

Sau khi chạy xong lệnh cài đặt, bạn sửa file config nằm trong thư mục: /etc/zabbix/

Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent lên Ubuntu
Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent lên Ubuntu

Sửa file zabbix_agentd.conf

PidFile=/var/run/zabbix/zabbix_agentd.pid
LogFile=/var/log/zabbix-agent/zabbix_agentd.log
LogFileSize=2
Server=<IP_Zabbix_Server>
ServerActive=<IP_Zabbix_Server>:10051
ListenPort=10050
Hostname=<Tên_Máy>
Timeout=30
EnableRemoteCommands=1
Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d/*.conf
Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent lên Ubuntu
Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent lên Ubuntu

Có thể xem Hostname bằng lệnh

hostnamectl

Mở port 161/UDP và 10050/TCP

Chạy Zabbix Agent

service zabbix-agent start

Kiểm tra trạng thái làm việc của Zabbix Agent

service zabbix-agent status

Trường hợp có lỗi, bạn kiểm tra lại đường dẫn trong file zabbix_agentd.conf.

CÀI ĐẶT ZABBIX AGENT LÊN CENTOS

Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent lên CentOS

rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.4-1.el7.noarch.rpm

Tiến hành cài đặt:

yum install zabbix-agent

Sửa file cấu hình zabbix_agentd.conf

 • Server=<IP_Server_Zabbix_Server>
 • ServerActive=<IP_Zabbix_Server>
 • Hostname=<Tên_Máy>

Sau khi sửa xong file cấu hình, tiến hành mở Port 161/UDP và 10050/TCP

Chạy Zabbix Agent:

systemctl start zabbix-agent

Khởi động Zabbix Agent cùng OS

systemctl enable zabbix-agent

Kiểm tra trạng thái của Zabbix Agent:

systemctl status zabbix-agent

Trường hợp có lỗi, tiến hành kiểm tra fix lỗi theo phần bên dưới.

FIX LỖI CÀI ĐẶT ZABBIX AGENT KHÔNG THÀNH CÔNG

Trong quá trình cài đặt Zabbix Agent thường phát sinh một số lỗi.

Hầu hết đều lỗi do sai đường dẫn thư mục. Tiến hành sửa đường dẫn trong file conf theo đúng thư mục có trong máy và chạy lại Zabbix Agent. Một số thư mục cần kiểm tra:

 • Thư mục khởi tạo file .conf (/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d) Một số bộ có .conf, một số không có.
 • Thư mục chứa file log: /var/log/zabbix/ hoặc /var/log/zabbix-agent/

Lỗi chưa phân quyền thư mục:

chown -R zabbix:zabbix /var/run/zabbix
chmod -R 775 /var/run/zabbix

chown -R zabbix:zabbix /var/log/zabbix-agent 
chmod -R 775 /var/log/zabbix-agent

Lỗi chưa mở Port (Không kết nối được tới Zabbix Server)

Mở port 161/UDP (SNMP), 10050/TCP

Mục nhập này đã được đăng trong Monitor. Đánh dấu trang permalink.

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CORONA MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *